Моля, ако някой има проблем с влизането в електронната си поща да изпрати имейл на:
 s.jordanova@mg-babatonka.bg, в който да напише: клас, паралелка, имена и номер в класa. Ще му бъде върнат имейл с инструкции и временна парола.

Помощна информация

Помощна информация за служебните електронни пощи

Помощна информация за инсталиране и работа с Teams

Pед и условия за организиране на обучение в електронна среда от разстояние


Уважаеми родители и ученици,


Във връзка с приетия от 44-то Народно събрание на второ четене Закон за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и предвид началото на учебната година, преди да са обнародвани съответните промени в подзаконовата нормативна уредба, РУО – Русе, Ви уведомява за реда и условията за организиране на обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР) по здравословни причини или по желание на ученик или родител по чл. 12, ал. 2 от ЗПУО за учебната 2020/2021 година.

Обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по здравословни причини


1. Заявление за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по здравословни причини се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът. 
2. Към заявлението се прилага медицински документ, който удостоверява здравословните причини, и декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
3. В срок от един работен ден директорът на училището се произнася по случая и информира родителя за възможността училището да осигури ОЕСР.

Обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по желание на ученика/родителя


1. Заявление за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по желание се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът. 
2. Към заявлението се прилага декларация за осигурени условия за провеждането на обучението. 
3. Директорът на училището изпраща заявлението и декларацията, заедно с информацията за успеха, отсъствията и ангажираността на ученика в предходната учебна година и становище за възможността училището да организира за съответния ученик обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.
4. Информация за успеха, отсъствията и ангажираността не се прилага за ученици, които постъпват в 1. клас. Информация за учениците, които постъпват за първи път в съответното училище, се изисква от РУО по служебен път от директора на училището, в което се е обучавал ученикът.
5. Началникът на РУО взема решение за осъществяването на ОЕСР в срок до 3 работни дни. В същия срок се уведомява ученикът или родителят за възможностите за такова обучение.
6. ОЕСР следва да започне до 5 работни дни от подаване на заявлението.


История и цивилизации

Презентации, разработени от старши учител Иван Зартов - дългогодишен преподавател по история и цивилизация в МГ "Баба Тонка", както и автор на Алманах за Математическата гимназия.