Описание

Програма за обща подкрепа за личностно развитие на учениците и дейности по мотивация и преодоляване на проблемното поведение.

Click here to download the PDF file.