Описание

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи.

Click here to download the PDF file.