Заявления за отсъствие
на ученик от учебни занятия

   
 

Служебни бележки и удостоверения

   
 

Академични справки за обучението от IX до XII клас

   

Изисквания: Заявлението по Образец 4 се разпечатва, попълва и се предава в канцеларията на гимназията - кабинет №47. Преди да се предаде в канцеларията, заявлението трябва да е подписано от класния ръководител.

Изисквания: Служебните бележки се отпечатват, попълват и се носят в канцеларията за заверяване с печат и подпис, всеки ден след 13.30 часа. Изходящ номер на удостоверения се дава в библиотеката.

Изисквания: Удостоверенията се отпечатват, попълват и се носят в канцеларията за заверяване с печат и подпис, всеки ден след 13.30 часа. Изходящ номер на удостоверения се дава в библиотеката.

Изисквания: Академичните справки се попълват заедно с класния ръководител в електронен вид. Изходящ номер се дава от канцеларията – стая № 47. Попълнените справки се разпечатват, подписват се от класен ръководител и се предават в канцеларията за заверяване с печат и подпис.