Свободни места

Свободни места в профилираните паралелки на МГ "Баба Тонка" към 24.09.2021 г. НЯМА.

Документи 
се подават в канцеларията на гимназията – стая №47
.

Изпити

График за провеждане на изпити на ученици, които се обучават в самостоятелна форма през учебната 2021/2022 година.

Условия при преместване

Учениците от V до VIII клас в държавните, общинските и частните училища могат да се преместват в друго училище при условия и по ред, определени от приемащото училище, през време на цялата учебна година, но не по-късно от 30 учебни дни преди приключването на всеки учебен срок.

Правилник

за прилагане на Закона за народната просвета