На 13.03.1996г. 

делегатско събрание учредява Училищно настоятелство към МГ "Баба Тонка" с председател на Управителния съвет доц.д-р Марко Тодоров. Настоятелството е вписано в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел под № 223, том 4, стр.15 по ф.д. № 1734/1996г. на Русенския окръжен съд.

Марко Тодоров,

Председател на изградения през 1992/93г. Училищен съвет и от 1996г. първи председател на Управиталния съвет на Училищното настоятелство към Математическа гимназия "Баба Тонка" - Русе.