Математическа гимназия "Баба Тонка"

е училище с вековна история, наследник на Девическото училище в Русе. От 1970 година е профилирана математическа гимназия със специализирани паралелки по математика, информатика и биология и с итензивно изучаване на английски език.
През 1989 г. излиза от печат книгата "И миналото вълнува", написана от Евгения Антонова, учител по философия в гимназията. Това е първият опит задълбочено да се представи историята на гимназията от 1864 до 1988 г.

История на училището

През 1864 г.

Русенското девическо училище се обособява като самостоятелно класно училище със собствена сграда.
На 14.05.1909г. е положен първият камък на новата сграда на училището по проект на арх. Едуард Винтер.

С писмо № 37865 от 26.12.1922г. МНП определя 22 март за патронен празник на училището. 

Патрон на гимназията

На 16 юни 1922г.

учителският съвет решава гимназията да носи името на Баба Тонка. Изтъкват се големите заслуги на революционерката в националноосвободителната борба и този свят образ да послужи като идеал на младото поколение.
С протокол №16/16.06.1922г. гимна-зията
 се преименува от "Княгиня Евдокия" на "Баба Тонка".

Символи и ритуали

На 22.03.1938г.

училището се сдобива  със знаме. Знамето, което се използва при ритуалите, е точно копие на първото, а то се съхранява в музея на гимназията.
През 1968г.  гимназията има вече марш.
През 1969г. е създаден химнът на гимназията по текст на учителката по химия Стела Моцинова и музика  на композитора Ал. Владигеров. 

Музей

Май 1989г.

Музейната експозиция на гимназия "Баба Тонка" е открита в чест на 125 годишния ù юбилей през месец май  1989 г. В музея чрез богат снимков материал и оригинални експонати са показани основните периоди на развитието, израстването и утвърждаването на училището от възрожденската епоха до наши дни.

Библиотека

След Освобождението,

министърът на просветата полага големи грижи за разкриване на библиотеки в тогавашните училища. В началото на 1895г. се създава ученическа и учителска библиотека към Девическата гимназия.  През 1971 г. тази билблиотека се трансформира в библиотека към Математическа гимназия "Баба Тонка".

e - Издания

Съвременните технологии

позволяват, на тези със забързано ежедневие, да предложим в електронен вариант някои от книгите, написани от наши преподаватели, а също така и последните броеве на вестник "Свободен час" - нашият училищен вестник, създаден от ученици на гимназията.

         

          

Директорите на гимназията

Наша гордост