Всеки, на когото стане известно, че дете се нуждае от закрила, е длъжен незабавно да уведоми дирекция "Социално подпомагане" към Агенцията за социално подпомагане, Държавната агенция за закрила на детето или Министерството на вътрешните работи.